Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
GARLON SUPER
Erkenningsnummer: 9758P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 240 g/l triclopyr
                         30 g/l aminopyralide
Herbicide
EW (Emulsie, olie in water)
Inhoud: 1 liter
Garlon Super

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Grasland - Weiland

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

2 l/ha of 40 ml/10 liter water/200 m² voor een plaatselijke behandeling, 1 toepassing
Toepassingsstadium: van april tot september of 2-3 weken na een maaibeurt op opnieuw uitgelopen planten
Veiligheidstermijn: 7 dagen

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

2 l/ha of 40 ml/10 liter water/200 m² voor een plaatselijke behandeling, 1 toepassing
Toepassingsstadium: van april tot september of 2-3 weken na een maaibeurt op opnieuw uitgelopen planten

Gebruik en toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Niet toepassen tijdens de bloeiperiode  van honingbloemen.

Mogelijke vervanggewassen: maïs, granen of Italiaans raaigras minimum 5 weken na de toepassing van Galron Super.

Vervolgteelten: indien klaver of andere peulgewassen worden gezaaid, moet een periode van 4 maanden tussen de toepassing en het zaaien van het volggewas in acht worden genomen. Aardappelen mogen niet worden geplant in de lente volgend op een herfsttoepassing van Garlon Super.
 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Verwijderd houden van koude.

Maximaal 1 toepassing per jaar met een product op basis van aminopyralid

 

 

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Extra vermelding:
Uitsluitende voor gebruik op permanente weiden, niet bestemd om gemaaid te worden, niet aansluitend op een stal. Aardappelen, komposieten, schermbloemigen en vlinderbloemigen zijn zeer gevoelig voor residuen van aminopyralid in de bodem, plantenresten en mest gebruikt als organische meststof. Onderstaande restricties dienen daarom nauwgezet opgevolgd te worden:

• VOLGGEWASSEN In geval een permanente graasweide vernietigd wordt mogen enkel maïs, granen, greas en koolzaad ingezaaid worden indien het perceel behandeld werd met Garlon Super in het vorige seizoen.

• MEST Mest van dieren die gegraasd hebben op een weiland dat behandeld werd met Garlon Super kan residu’s van aminopyralid bevatten. De  mest kan fytotoxiciteit veroorzaken bij gebruik op/vóór de teelt van andere gewassen dan maïs, granen en grasland.

• KLAVER Aanwezige klaver wordt afgedood. Een periode van 4 maanden tussen de toepassing van Garlon Super en het zaaien van klaver dient daarom gerespecteerd te worden.