Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA

Gebruik en toepassingen:


Na gebruik de sproeier grondig reinigen met water.
Het betreden van de behandelde oppervlakte moet vermeden worden gedurende een minimum periode van 24 uur na de behandeling.

 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht).

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen en zodoende schade kan veroorzaken aan andere planten dan gras. - Bevat 2,4-D. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dicotex Garden

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Gazons en grasvelden

tweezaadlobbige onkruiden

(eenjarige en doorlevende)

10 ml/10 m² te verwijderen vegetatie, 1-2 toepassingen, gelokaliseerde behandeling, met een spuitbus op een afstand van 50 cm van het onkruid. - Vernevelen op de bladeren van de onkruiden om te vermijden dat het product van de bladeren afdruipt of afvloeit.

De klassieke onkruidbestrijder voor gazons, sportvelden en grasbermen. Ideaal voor gebruik bij meerjarige gazons (ouder dan 1 jaar). Biedt een uitstekende werking tegen o.m. klaver, paardenbloem, madeliefjes, boterbloem, etc.. Is een selectief herbicide dat enkel het onkruid doodt. Schaadt het gras niet. Bij voorkeur sproeien met een sproeikap, zo kan de nevel niet op andere planten terechtkomen.

Dicotex Garden kan tijdens het hele actieve groeiseizoen van de onkruiden toegepast worden (eind april tot einde september). Toch zijn enkele onkruiden zoals boterbloem, herfststijloos, zuring en ratelaar gevoeliger in het voorjaar. Andere, zoals margriet, pinksterbloem, koekoeksbloem en wilde peen zijn gevoeliger in het najaar.

Dit product is een systemisch bladherbicide. Het wordt getransporteerd in de volledige plant en zorgt voor de vernietiging van zowel bovengrondse als ondergrondse delen van de bespoten planten. Het werkt in op ontwikkelde planten en het wordt geabsorbeerd door de bladeren en groene stengels. Daarom is het belangrijk elk risico op drift te vermijden; in het bijzonder niet de bladeren of de knoppen te raken van planten die men wil houden.

Het product werkt niet wanneer het wordt toegepast op de grond en het verhindert de kieming van zaden niet. Het is dus niet zinvol het product preventief toe te passen op een oppervlakte zonder onkruiden.
 
Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Volgens de bewoordingen van dat besluit kunnen alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico en producten, die als werkzame stof enkel micro-organismen, plantenextracten en natuurlijke stoffen van dierlijke, plantaardige, microbiële of minerale oorsprong bevatten, nog verkocht en gebruikt worden door niet-professionele gebruikers.

Producten voor niet-professionele gebruikers, die zowel meststoffen als herbiciden bevatten, vallen ook onder dat verbod. Producten, die bestemd zijn om mossen en korstmossen te bestrijden, vallen echter niet onder het verbod en blijven toegelaten voor amateurgebruikers.

Voor selectieve herbiciden (zoals Dicotex garden, Butisan Garden en Genoxone Garden), die onder het verbod vallen, zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze producten mogen nog gebruikt worden door particuliere gebruikers tot 31/12/2019.